Hosianna, Davids son

Hosianna Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!

Hosianna i höjden,
Hosianna, Hosianna.
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!