Goder morgon i denna sal

Goder morgon i denna sal
Goder morgon i denna sal
Eder önska vi, eder önska vi
En angenäm morgonstund
En angenäm morgonstund.

Alla flickor i denna sal. . .

Alla pojkar i denna sal. . .